اخبار

نشست استانی اعضا ستاد برگزاری همایش و نمایشگاه توانمندیهای روستائیان با حضور نماینده ی غرفه داران شهرستانی

نشست استانی اعضا ستاد برگزاری همایش و نمایشگاه توانمندیهای روستائیان با حضور نماینده ی غرفه داران شهرستانی

نشست استانی اعضا ستاد برگزاری همایش و نمایشگاه توانمندیهای روستائیان با حضور نماینده ی غرفه داران شهرستانی در مورخ 94/6/24 در خصوص تهیه مقدمات برای شرکت فعال در اولین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان در محل سالن جلسات ستاد حوادث برگزار شد.

نشست استانی اعضا ستاد برگزاری همایش و نمایشگاه توانمندیهای روستائیان1
نشست استانی اعضا ستاد برگزاری همایش و نمایشگاه توانمندیهای روستائیان5
نشست استانی اعضا ستاد برگزاری همایش و نمایشگاه توانمندیهای روستائیان4
نشست استانی اعضا ستاد برگزاری همایش و نمایشگاه توانمندیهای روستائیان3
نشست استانی اعضا ستاد برگزاری همایش و نمایشگاه توانمندیهای روستائیان2
 

۲۵ شهریور ۱۳۹۴ ۰۹:۵۹