اخبار

اولین جلسه کارگروه استانی بهبود و ارتقای شاخص های آموزش و پرورش استان

اولین جلسه کارگروه استانی بهبود و ارتقای شاخص های آموزش و پرورش استان

اولین جلسه کارگروه استانی بهبود و ارتقای شاخص های آموزش و پرورش استان با حضور اعضای کمیته اجرایی ستادی در محل دفتر معاون محترم سیاسی استانداری  در تاریخ 94/6/17 تشکیل گردید.

کارگروه استانی بهبود و ارتقای شاخص های آموزش و پرورش1  

کارگروه استانی بهبود و ارتقای شاخص های آموزش و پرورش2  

کارگروه استانی بهبود و ارتقای شاخص های آموزش و پرورش3  

کارگروه استانی بهبود و ارتقای شاخص های آموزش و پرورش4  

کارگروه استانی بهبود و ارتقای شاخص های آموزش و پرورش5

۱۸ شهریور ۱۳۹۴ ۰۹:۰۳