اخبار

جلسه مشترک در خصوص افزایش تعداد دفاتر ICT روستایی در سطح استان در تاریخ 24/4/94

جلسه مشترک در خصوص افزایش تعداد دفاتر ICT روستایی در سطح استان در تاریخ 24/4/94

جلسه مشترک مدیر امور شعب پست بانک استان، مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری و فرماندار شهرستان قصرقند در خصوص افزایش تعداد دفاتر ICT روستایی در سطح استان برگزار شد و در این جلسه مدیر امور شعب پست بانک  قول مساعد مبنی بر راه اندازی این دفاتر در بخشهای تلنگ و ساربوک  و مزکزی شهرستان قصرقند اعلام نمودند.

جلسه مشترک مدیر امور شعب پست بانگ11  

جلسه مشترک مدیر امور شعب پست بانگ2

۲۴ تیر ۱۳۹۴ ۱۴:۲۹