اخبار

برگزاری ششمین جلسه شورای مدیران حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی

برگزاری ششمین جلسه شورای مدیران حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی
به منظور بررسی اقدامات انجام شده دفاتر مجمومعه حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی ، جلسه شورای مدیران حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی برگزار گردید .

در این جلسه که به ریاست دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی برگزار گردید ، مقرر شد تا با توجه به مهلت زمانی باقیمانده تا پایان سال مالی هرکدام از مدیران نسبت به پیگیری جذب اعتبارات عمرانی مربوطه اقدام نمایند . ضمنا در این جلسه دکتر کرد با بیان اینکه می بایست نسبت به جمعبندی اقدامات صورت پذیرفته تا هفته دولت اقدام نمایند ، خواستار این شد تا هر کدام از دفاتر زیرمجموعه براساس شرح وظایف و اقدامات صورت پذیرفته در حوزه کاری نسبت به مستند سازی اقدامات اقدام نمایند .

 
جلسه

۲۲ تیر ۱۳۹۴ ۰۹:۵۳