اخبار

برگزاری جلسه کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی

برگزاری جلسه کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی

کارگروه تخصصی امور زیربنایی استان به منظور بررسی موضوع واگذاری زمین به پارک علم و فناوری به ریاست دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی و حضور اعضای ذیربط تشکیل گردید .

در این جلسه پس از بحث و بررسی پیرامون زمین پیشنهادی ، با واگذاری زمین به میزان 2/5 هکتار موافقت گردید و موضوع برای تغییر کاربری به آموزش عالی و سیر مراحل تصویب به مراجع ذیربط ارسال شد


کارگروه امور زیربنایی

۱۴ تیر ۱۳۹۴ ۰۸:۰۳