اخبار

برگزاری جلسات کمیسیون ماده 5 شهرهای چابهار و ایرانشهر

برگزاری جلسات کمیسیون ماده 5 شهرهای چابهار و ایرانشهر
به منظور بررسی موارد واصله به دبیرخانه کمیسیون ماده 5 ، جلسات کمیسیون به ریاست دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی برگزار گردید .
جلسات کمیسیون ماده پنج براساس قانون به منظور بررسی و تصویب طرح های تفصیلی و شهری و همچنین نغییرات بعدی آن تشکیل می شود ، بر این اساس و با توجه به درخواست های رسیده به دبیرخانه  ، جلسات کمیسیون ماده 5 برای شهرهای ایرانشهر و چابهار طی جلساتی جداگانه به ریاست دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی و دیگر اعضای کمیسیون برگزار گردید .

   در این جلسات به بررسی درخواست های واصله به دبیرخانه پرداخته و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ گردید .

جلسه

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۰۹:۱۶