اخبار

برگزاری جلسات کمیسیون ماده 5 شهرهای زاهدان و زهک

برگزاری جلسات کمیسیون ماده 5 شهرهای زاهدان و زهک
به منظور بررسی موارد واصله به کمیسیون ماده 5 ، جلسات کمیسیون ماده 5 شهرهای زاهدان و زهک به ریاست دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی برگزار گردید .

با عنایت به اینکه جلسات کمیسیون ماده 5 وفق مقررات شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به منظور بررسی و تصویب طرح های تفصیلی و تغییرات احتمالی آن تشکیل می شود . براین اساس جلسات کمیسیون ماده 5 شهرهای زاهدان و زهک جهت بررسی موارد رسیده به کمیسیون به ریاست دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی و حضور سایر اعضا برگزار گردید .

تعداد مصوبات مربوط به شهر زاهدان 8 مصوبه و 3 مصوبه نیز جهت شهر زهک به تصویب کمیسیون ماده 5 رسید .

 

 

جلسه

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۳۳