اخبار

پیگیری مسایل و مشکلات حوزه راه و شهرسازی استان از معاونتهای وزارت راه وشهرسازی

پیگیری مسایل و مشکلات حوزه راه و شهرسازی استان از معاونتهای وزارت راه وشهرسازی
به منظور بررسی و پیگیری مسایل و مشکلات مرتبط با حوزه راه و شهرسازی استان ، دکتر باقر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی و مهندس مالکی مدیرکل راه وشهرسازی استان ، طی جلساتی جداگانه با معاونین وزیر راه و شهر سازی به تشریح مسایل و پیگیری آنها پرداختند .

      احداث راههای مواصلاتی اعم از آزاد راه ، بزرگراه ، راه آهن و ... یکی از مهمترین شاخصه های توسعه یافتگی در هر منطقه ای به حساب می آید . بدین منظور و جهت بررسی مسایل و مشکلات مربوط به پروژه های حوزه راه وشهرسازی استان ، دکتر باقر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی و مهندس مالکی مدیرکل راه وشهرسازی استان طی جلساتی جداگانه در روز دوشنبه چهارم اسفند ماه با معاونین وزارت راه و شهرسازی ، موضوعات مختلف را مطرح و پیگیری نمودند .

وزارت راه و شهرسازی

    در ابتدای این روز طی جلسه ای با مهندس میرشفیعی ، معاونت راههای روستایی و سرپرست حقوقی و امور مجلس وزارت راه و شهرسازی مسایل و مشکلات راههای روستایی استان و همچنین تامین اعتبارات مورد نیاز برای احداث و بازگشایی راههای روستاهای فاقد دسترسی مطرح و پیگیری گردید . پس از آن طی جلسه ای با مهندس امیر امینی معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل ونقل وزیر راه وشهرسازی و مهندس یعقوبی مدیرکل برنامه ریزی و اقتصاد حمل ونقل موضوع مطالبات پیمانکاران حوزه راهسازی مطرح گردید و پیگیری لازم برای تامین اعتبارات مورد نیاز برای تسریع در روند اجرایی پروژه ها صورت پذیرفت . در ادامه با حضور در دفتر مهندس مجیدی معاون امور دولت و مسئول هماهنگی امور استانهای وزارت راه وشهرسازی ، موضوع فرودگاه چابهار که یکی از مهمترین مسایل و شاخصه های مرتبط با توسعه پایدار این منطقه محسوب می گردد ، مطرح و بررسی گردید .

      در ادامه با عنایت به اهمیت فراوان ایجاد خطوط ریلی در توسعه پایدار استان ، مسایل مربوط به پروژه اتصال چابهار به راه آهن سراسری کشور مطرح و مشکلات این حوزه نیز از طریق آقای دکتر نورزاد معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات مقتضی جهت تسریع در روند اجرایی پروژه های بخش ریلی استان اتخاذ گردید .

     بهسازی راههای روستایی و شریانهای ارتباطی از دیگر موضوعاتی بود که توسط معاون هماهنگی امور عمرانی طی جلسه ای با مهندس کشاورزیان معاون وزیر راه وشهرسازی مطرح و پیگیری گردید .

     با توجه به مسایل و مشکلات مربوط به امور روبنایی و زیربنایی پروژه های مسکن مهر ، این موضوعات طی جلسه ای با آقای مهندس مهرآبادی مجری ویژه و قائم مقام وزیر در مسکن مهر مطرح و تصمیمات لازم برای تسریع در روند اجرایی این پروژه ها اتخاذ گردید .

      همچنین طی این روز دکتر باقر کرد طی جلسه ای با مهندس جانباز مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب کشور موضوعات مرتبط با حوزه آب وفاضلاب شهرها و روستاهای استان را مطرح و پیگیری نمود و تصمیمات لازم برای تامین آب شهر خاش نیز اتخاذ گردید .

۶ اسفند ۱۳۹۳ ۱۲:۴۱