اخبار

جلسه برنامه ریزی و هماهنگی تخصیص اراضی و اعتبار مورد نیاز جهت اجرای سایتهای مخابراتی و تامین شبکه برق سایت های مذکور

جلسه برنامه ریزی و هماهنگی تخصیص اراضی و اعتبار مورد نیاز جهت اجرای سایتهای مخابراتی و تامین شبکه برق سایت های مذکور
جلسه برنامه ریزی و هماهنگی تخصیص اراضی و اعتبار مورد نیاز جهت اجرای سایتهای مخابراتی و تامین شبکه برق سایت های مذکور در راستای سفر اخیر وزیر محترم ارتباطات با حضور مدیر کل روستایی و شوراها، معاون اشتغال و سرمایه گذاری، مدیر کل زیرساخت و ارتباطات، مدیر کل محیط زیست استان، مدیر کل منابع طبیعی استان، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان برگزار گردید.تخصیص اراضی
۱۹ فروردین ۱۴۰۰ ۱۲:۲۹