اخبار

برگزاری جلسه انعقاد تفاهم نامه در خصوص هماهنگی و معرفی متقاضیان روستایی تحت پوشش کمیته امدادبرای دریافت تسهیلات جزع(۴) بند(و)تبصره ۱۶

برگزاری جلسه انعقاد تفاهم نامه در خصوص هماهنگی و معرفی متقاضیان روستایی تحت پوشش کمیته امدادبرای دریافت تسهیلات جزع(۴) بند(و)تبصره ۱۶

برگزاری جلسه انعقاد تفاهم نامه در خصوص هماهنگی و معرفی متقاضیان روستایی تحت پوشش کمیته امدادبرای دریافت تسهیلات جزع(۴) بند(و)تبصره ۱۶ جهت تکمیل طرحهای اشتغالزایی بین دفتر امور روستایی و شوراها و کمیته امداد امام خمینی (ره) استان در مورخ ۹۹/۸/۲۲ با حضور مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراها و مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان در محل دفتر امور روستایی و شوراهاانجام شدبراساس این تفاهمنامه ۲۱۸میلیاردریال اعتباری که ازمحل تسهیلات مذکورازطرف معاونت توسعه روستایی ومناطق محروم به این استان اختصاص یافته با همکاری کمیته امدادامام وفرمانداریهای تابعه به استان معرفی وازطریق بانکهای عامل پرداخت خواهدشد.

تفاهم نامه

۲۲ آبان ۱۳۹۹ ۱۱:۳۳