اخبار

درخصوص بررسی نحوه اجرایی شده تفاهمنامه بین معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با کمیته امداد امام خمینی (ره)

درخصوص بررسی نحوه اجرایی شده تفاهمنامه بین معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با کمیته امداد امام خمینی (ره)

درخصوص بررسی نحوه اجرایی شده تفاهمنامه بین معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با کمیته امداد امام خمینی (ره)، جلسه ای بمنظور شناسایی افراد واجد شرایط دریافت خدمات حمایتی، معیشتی، توانمند سازی و اشتغال در دفتر امور روستایی و شوراها تشکیل گردید.

درخصوص بررسی نحوه اجرایی شده تفاهمنامه بین معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با کمیته امداد امام خمینی (ره)

۳۰ بهمن ۱۳۹۸ ۱۰:۱۲